آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

   

بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته کانون بازنشستگان (شعبه تهران) ساکن استانهای تهران،توابع،شمال،غرب کشورمی رساند:جلسه مجمع عمومی وانتخاب نمایندگان آن شعبه در روز پنجشنبه مورخه 10/10/88 به حد نصاب لازم  نرسید ورسمیت نیافت.بنابراین باستناد مفاد ماده 8 اساسنامه از اعضاء محترم ساکن ان شعبه دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی وانتخابات (نوبت دوم)که در روز پنجشنبه مورخه 1/11/88 راس ساعت 14 در محل سالن رستوران دفتر شرکت مس واقع در تهران- خ ولیعصر- نرسیده به پارک ساعی تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.

کانون بازنشستگان صنایـــــــــع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر