آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

 

بدینوسیله باطلاع کلیه اعضاء پیوسته کانون بازنشستگان شعبه رفسنجان می رساند : جلسه مجمع عمومی وانتخاب نمایندگان آن شعبه در روز یکشنبه مورخه 13 /10/88 به حد نصاب لازم نرسید ورسمیت نیافت.

بنابراین باستناد مفاد ماده 8 اساسنامه از اعضاء محترم ساکن آن شعبه دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی وانتخابات (نوبت دوم) که در روز یکشنبه مورخه 11/11/88 راس ساعت 14 در محل مسجد سقاخانه حضرت ابوالفضل(ع) واقع دردوراهی سرچشمه- رفسنجان تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.

کانون بازنشستگان صنایــــــــع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر