آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

 

بدینوسیله باطلاع کلیه اعضاء پیوسته کانون بازنشستگان شعبه کرمان می رساند: جلسه مجمع عمومی وانتخاب نمایندگان آن شعبه در روز سه شنبه مورخه 15/10/88 به حد نصاب لازم نرسید ورسمیت نیافت.بنابراین باستناد مفاد ماده 8 اساسنامه از اعضاء محترم ساکن آن شعبه دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی و انتخابات (نوبت دوم) که در روز سه شنبه 13/11/88 راس ساعت 14 در محل تالار میعاد واقع در انتهای بلوار جمهوری اسلامی -نرسیده به فرودگاه -پشت اداره هواشناسی تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.

کانون بازنشستگان صنایـــــــع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر