آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

بدینوسیله از منتخبین مرحله اول نمایندگی کانون شهرستانهای تهران،اصفهان،
کرمان،سیرجان ،رفسنجان،شهربابک وپاریز دعوت بعمل می اید  تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت اول از مرحله دوم پیرامون موارد مشروحه دستور کار روز پنجشنبه مورخه29/1/92
راس ساعت 10 صبح در محل کرمان-سالن کنفرانس صندوق بازنشستگی صنایع مس
ایران حضور بهمرسانند.

موارد دستور کار:

1-انتخاب اعضای هیات مدیره

2-انتخاب بازرس برای مدت 1 سال

 

  هیات مدیره کانون
بازنشستگان صنایع مس ایران


Rate this post

ثبت نظر