اطلاعیــــــــــه(سهمیه برنج وروغن معوقه)

به اطلاع کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم می رساند کسانی که سهمیه برنج وروغن سال 1396 وهمچمنین نوبت های( اول ،دوم، سوم سال 1397) رادریافت نکرده اند میرساند:
فروشگاه های تعاونی مصرف کارکنان از یکشنبه 97/11/14 لغایت یکشنبه 97/11/28اماده توزیع برنج و روغن معوقه می باشند.
تذکـــر:  بر اساس اعلام روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه بعد از تاریخ ذکر شده کلیه سهمیه های سنوات قبل از درجه اعتبار ساقط می شوند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر