اطلاعیــــــــــه(سهمیه برنج وروغن معوقه)

به اطلاع کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم می رساند کسانی که سهمیه برنج وروغن سال 1396 وهمچمنین نوبت های( اول ،دوم، سوم سال 1397) رادریافت نکرده اند میرساند:
فروشگاه های تعاونی مصرف کارکنان از یکشنبه 97/11/14 لغایت یکشنبه 97/11/28اماده توزیع برنج و روغن معوقه می باشند.
تذکـــر:  بر اساس اعلام روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه بعد از تاریخ ذکر شده کلیه سهمیه های سنوات قبل از درجه اعتبار ساقط می شوند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر