اطلاعیــــــــــه(سهمیه برنج وروغن معوقه)

به اطلاع کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم می رساند کسانی که سهمیه برنج وروغن سال ۱۳۹۶ وهمچمنین نوبت های( اول ،دوم، سوم سال ۱۳۹۷) رادریافت نکرده اند میرساند:
فروشگاه های تعاونی مصرف کارکنان از یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ لغایت یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸اماده توزیع برنج و روغن معوقه می باشند.
تذکـــر:  بر اساس اعلام روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه بعد از تاریخ ذکر شده کلیه سهمیه های سنوات قبل از درجه اعتبار ساقط می شوند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر