اهداء سبد کالا بازنشستگان ومستمری بگیران

 

با توجه به پیگیری های
کانون بازنشستگان وبنا به تصمیم موسسه صندوق بازنشستگی وبه منظور مساعدت در امر
خرید شب عید یک سبد کالا مشتعل بر برنج وروغن،اجیل ،شکر،مرغ و…..تهیه وقبل از
فرا رسیدن عید نوروز اهداء خواهد شد.

ثبت نظر