اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم پیوسته کانون ساکن شهرستان سیرجان
واستان هرمزگان دعوت بعمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
(نوبت اول) که در روز سه شنبه مورخه 17/11/91 راس ساعت 14:30 در محل (سیرجان-بلوار
سیدجمال الدین اسد ابادی -نرسیده به فلکه کشتی-خیابان اصناف-مسجد اعظم)باستناد
مفاد ماده 8 اساسنامه ،پیرامون انتخاب نماینده شهرستان جهت حضور در مجمع عمومی
نمایندگان  برگزار خواهد شد حضور
بهمرسانند.(همراه داشتن کار شناسائی کانون یا بازنشستگی الزامی است)

 

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران


Rate this post

ثبت نظر