سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه شهربابک
 به نقل از روابط عمومي موسسه صندوق بازنشستگي دكتر عبدالرضا داوري مديرعامل
موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران سخنران قبل از خطبه هاي نماز جمعه
اين هفته شهربابك خواهند بود.

 m118820014431.jpgكانون بازنشستگان از كليه روزه داران ومومنين بالاخص كاركنان، بازنشستگان
ومستمري بگيران صنايع مس ايران ساكن شهربابك دعوت بعمل مي آورد تا ضمن حضور در صف
نماز دشمن شكن جمعه از خطبه هاي عبادي ،سياسي واجتماعي آن نيز  بهره مند گردند.

 

Rate this post

ثبت نظر