قیمت سهام

(قیمت سهام مس  )

تار یخ:۳۱/۳/۸۸

آخرین قیمت/:۰۳۳/۵

تغییر قیمت:۳۳

 ارزش بازار :۰۵۰/۴۸۵/۲۸

ثبت نظر