لغو گردهم ائی بازنشستگان با حضور مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی

در پي پيگيري هاي مستمر كانون وجلسات حضوري با مديريت ارشد شركت مس ومديريت
موسسه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران در تاريخ 18/7/90 بنا به پيشنهاد و صلاحديد
مديران  در مجموعه ياد شده  مقرر گرديد كارگروهي متشكل از مديريت ارشد شركت
،صندوق بازنشستگي وكانون در خصوص بررسي مطالبات معوقه بازنشستگان اقدامات لازم را مبذول
فرموده ونتيجه اقدامات كارگروه در اولين فرصت به اطلاع عموم رسانده شود.لذا هيات مديره
كانون بازنشستگان ضمن تشكر از سعه صدر ونظريه مساعد اكثريتي شما بزرگواران باطلاع مي
رساند گردهم ائي مورخه 25/7/90 لغو مي گردد.

 

هيات مديره كانون بازنشستگان صنايع مس ايران

Rate this post

ثبت نظر