لیست مرحله هفتم وام اعطائی شرکت مس

به اطلاع بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم میرساند لیست مرحله هفتم وام اعطائی شرکت مس مشتمل بر ۳۵۰ نفر که موعد بازنشستگی انان تا تاریخ ۸۳/۳/۲۸می باشد به تعاونی اعتبار پیشرو ارسال وقابل دریافت می باشد.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر