نشست صمیمانه هیات مدیره کانون با بازنشستگان ساکن کرمان

  _3.jpg  

دومین  نشست صمیمانه اعضاء هیات مدیره کانون با بازنشستگان صنایع مس ایران در روز دوشنبه مورخ 12/12/87 ساعت 18 عصر در محل تالار میعاد واقع در( انتهای بلوار جمهوری اسلامی انتهای بلوار جمهوری -جنب اداره هواشناسی -کوچه بهارستان -کوچه اول سمت راست .)

 پیرامون مسائل بازنشستگان برگزار خواهد شد تا با تشریک مساعی در خصوص برنامه های آتی کانون برنامه ریزی های لازم انجام گیرد.

لذا بدینوسیله از کلیه بازنشستگان معزز تحت پوشش صندوق بازنشسگی صنایع مس (کارمندان )دعوت بعمل می آید تا در این گرهم آئی  حضور بهم رسانند.

Rate this post

ثبت نظر