پرداخت باقیمانده مطالبات حق جذب بازنشستگان

با توجه به پيگيري هاي مستمر ودراز مدت هيات مديره كانون بازنشستگان وبا تشكيل
جلسات متعدد با مقامات مسئول شركت مس مقرر گرديد كه باقيمانده حق جذب بازنشستگان
مربوط به سال 87 محاسبه وپرداخت گردد.

موسسه صندوق بازنشستگي اعلام نمود كه بنا به تصميم هيات مديره ومديريت صندوق
وبه منظور مساعدت به بازنشستگان به ازاي مبلغ حق جذب از سهام شركت ملي صنايع مس
ايران به تناسب سهام بين بازنشستگان توزيع مي گردد.در اين رابطه هيات مديره كانون
درنامه اي با ياد اوري اجحاف وحقوق بازنشستگان در هنگام توزيع واعطاي سهام شركت مس
وناديده گرفته شدن آنان از حقوق مسلم خود، خواستارتوزيع سهام در قبال وجه حق جذب
آنان با حداكثر تخفيفات در نرخ واگذاري گرديد.

 

 كانون بازنشستگان صنايع مس ايران

Rate this post

ثبت نظر