پرعیارترین معدن مس ایران گشایش یافت.

پر عيارترين معدن مس ايران با حضور وزير صنايع ومعادن وتعدادي از نمايندگان
مجلس شوراي اسلامي ومسوولان استاني ،همزمان با سفر هيات دولت به استان سيستان
وبلوچستان (هفته گذشته)بازگشائي شد.

به گزارش روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران،علي اكبر محرابيان وزير صنايع
ومعادن در مراسم بازگشائي اين معدن گفت:عمليات هاي اكتشافي صورت گرفته درمعدن مس
چهل كوره،نشان دهنده وجود دخيره 3 ميليون تني با عيار متوسط 3/1 بوده كه دوبرابر
عيار متوسط معادن مس ايران است.

وي عيار بالاي اين معدن را نشان دهنده توجيه اقتصادي برداشت از ان دانست
وافزود:با بهره برداري از اين معادن وگشايش كارخانه هاي تغليظ وذوب در كنار ان،
ظرف چند ماه اينده ،فرصت هاي مناسبي براي ايجاد اشتغال،سرمايه گذاري وافزايش ارزش
افزوده در اين منطقه محروم فراهم خواهد شد.

وي دربازه اقدامات دولت براي توسعه صنعتي ومعدني مناطق محروم گفت:بر اساس
قانون به سازمانهاي توسعه اي وبخش دولتي اجازه داده شده تا در هريك از طرح هايي كه
در مناطق محروم ايجاد مي شود حداكثر تا 49 درصد سرميه گذاري كند.هم اكنون نيز
قانون جديدي در حال تدوين وتصويب است كه بر اساس ان به دولت اجازه داده مي  شود در صورت نبود سرمايه گذار بخش خصوصي،دولت 100
درصد سرمايه گذاري در منطقه محروم را انجام دهد.

Rate this post

ثبت نظر