تاریخچه بازنشستگی

  درایران پس از برقراری حکومت مشروطه در تاریخ ۱/۲/۱۲۸۷ شمسی در مجلس اول قانونی  با نام  قانون وظایف وضع شد که برای وراث ارباب حقوق  دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود. طبق این قانون پدر،مادر ،عیال … ادامه

درباره کانون

*ـ تاسیس کانون بازنشستگان صنایع مس ایران: کانون بازنشستگان صنایع مس ایران به مرکزیت شهر کرمان در تاریخ ۷۲/۷/۲۹ پس از تشکیل مجمع عمومی و هیات موسس و با پیش نویس اساسنامه کانون تشکیل گردید. – با توجه به مفاد اساسنامه … ادامه