لیست مراکز درمانی،داروئی طرف قرارداد شرکت مس

بازنشستگان محترم: باسـلام ضمن ارزوی سلامتی وتندرستی شما بزرگواران وافراد تحت تکفل ،بدینوسیله اخرین فهرست اعلام شده از سوی پزشک معتمد شرکت در خصوص مراکزدرمانی –داروئی طرف قرارداد با شرکت ملی صنایع مس ایران به تفکیک هر شهر وبا ذکر … ادامه

سایرخدمات کانون

خدمات اداری : عائله مندی ارائه گواهی حقوقی ارائه گواهی ضمانت بانکی  صدور کارت شناسایی  هزینه های ازدواج ،فوت ،دانشگاه فرزندان بازنشستگان  خدمات درمانی :  معرفی به مراکز درمانی شرکت ملی صنایع مس ایران تائید نسخه های هزینه پزشکی در … ادامه

خدمات کانون

معرفی خدمات : باستناد اساسنامه کانون ، اهداف کانون بهترین معرف خدمات جهت بازنشستگان و مستمری بگیران بزرگمنش صنایع مس ایران میباشد . – تلاش در جهت تامین رفاه و آسایش و حفظ حقوق عمومی و حرفه ای بازنشستگان ، … ادامه