معرفی مدیریت جدید:

در پی برگزاری مجامع عمومی نوبت اول ودوم که با حضور بی سابقه پیشکسوتان ومجامع شهرستانی همراه بود ابتدا نمایندگان هر شعبه کانون برگزید ودر نهایت از جمع ۵۵ نفر نمایندگان منتخب مرحله اول در جلسه مورخه ۲۴/۵/۹۲ افراد مشروحه ذیل به عضویت هیات مدیره وبازرس بمدت ۳ سال انتخاب شدند.
اعضای اصلی هیات مدیره:
۱-محمد حسین پور محمدی ۴۵ رای
۲-هوشنگ بنی اسدی ۴۱ رای
۳- یداله سالاری ۳۸ رای
۴-سید عبدالرضا موسوی ۳۷ رای
۵- اسماعیل ناظری ۲۸ رای
اعضای علی البدل هیات مدیره:
۱-سعداله ابراهیمی ۱۸ رای
۲-محمد زندوکیلی ۱۳ رای
بازرسین
۱-یداله شفیعی ۳۴ رای بازرس اصلی
۲-ناصر زاجکانی ۹ رای بازرس علی البدل
ودر جلسه مورخه ۲۰/۶/۹۲ انتخابات هیات رئیسه کانون با حضور اعضای اصلی هیات مدیره برگزار وپس از رای گیری واعضای هیات رئیسه بمدت ۳ سال انتخاب وفعالیت خود را اغاز نمودند.
محمد حسین پور محمدی رئیس هیات مدیره
سید عبدالرضا موسوی نایب رئیس هیات مدیره
یداله سالاری عضو اصلی وخزانه دار هیات مدیره
اسماعیل ناظری عضو اصلی هیات مدیره
هوشنگ بنی اسدی عضو اصلی هیات مدیره ودبیر کانون
بنا به تصویب اعضای هیات مدیره مقرر گردید هوشنگ بنی اسدی در سمت دبیر کانون ابقاء وادامه ی فعالیت نماید.