کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

 به وب سایت رسمی کانون بازنشستگان صنایع مس ایران خوش امدید.کانون بازنشستگان صنایع مس ایران به مرکزیت شهر کرمان در تاریخ ۲۹/۰۷/۷۲ پس از تشکیل مجمع عمومی و هیات موسس و با پیش نویس اساسنامه کانون تشکیل گردید.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

به وب سایت کانون بازنشستگان صنایع مس ایران خوش امدید.کانون بازنشستگان صنایع مس ایران به مرکزیت شهر کرمان در تاریخ ۲۹/۰۷/۷۲ پس از تشکیل مجمع عمومی و هیات موسس و با پیش نویس اساسنامه کانون تشکیل گردید.