آگهـــی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران (نوبت اول)


هفته نامه استقامت مورخه 28 دی ماه 1400
بدینوسیله از کلیه بازنشستگان عضو کانون ساکن کرمان و توابع دعوت بعمل می اید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) که روز پنجشنبه مورخه 1400/11/14راس ساعت 10 صبح درمحل موسسه صندوق بازنشستگی برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه:
*برگزاری انتخابات نمایندگی مجمع
-ضمناً کسانی که واجد شرایط و تمایل به کاندیداتوری نمایندگی مجمع را دارند می توانند از تاریخ نشر اگهی به مدت پنج روز کاری به کانون مراجعه و یا از طریق فاکس ، عکس درخواست خود را در واتساپ مسئول دفتر ارسال نمایند.
*همراه داشتن کارت شناسائی یا فیش حقوقی و کارت ملی جهت حضور درجلسه الزامیست.

                 هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر