درخواست مجدد کمک هزینه سرپرستی ونگهداری

جناب اقای مهندس آرمان حسنی

 مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران

باســــلام

    –احتراماً ، پیرو نامه شماره ۱۱۰/۹۹/۴۵۹ مورخه ۹۹/۹/۸، خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه اقدامات انجام شده  در مورد درخواست کمک هزینه سرپرستی  و نگهداری بازنشستگان با تقلیل سن از ۶۵ به ۶۰ سال که بر اساس دستور جنابعالی در هامش نامه فوق الذکر قرار بود در جلسه هیات مدیره ان موسسه مطرح و اتخاذ تصمیم گردد کانون بازنشستگان را مطلع نمایند.

قبلاً از لطف وهمکاری جنابعالی سپاسگزار است.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر