معرفی مدیریت جدید

  img_6098.gif

معرفي مديريت:

اعضاء هيات مديره كانون بازنشستگان صنايع مس ايران:

حميد نيك نفس          رئيس هيات مديره

طباطبائي حسيني      نائب رئيس هيات مديره

محمد بهاءالديني      خزانه دار عضو اصلي هيات مديره

حسن اميرزاده       عضو اصلي هيات مديره

هوشنگ بني اسدي   دبير وعضو اصلي هيات مديره

اعضاء اصلي هيات مديره كه توسط مجمع عمومي نمايندگان دور اول انتخاباتبرگزيده شده اند با تركيبي از افراد با تجربه ،مدير ومدبر وداراي سوابق درخشان فني واداري ومنزلت اجتماعي خاص مي باشند

مدير اجرائي( دبير كانون):

هوشنگ بني اسدي كه در دور قبل به عنوان دبير كانون انجام وظيفه  مي نمود ودر انتخابات اخير نيز موفق به كسب بالاترين ارا گرديد كه علاوه بر عضويت هيات مديره كماكان به عنوان دبير كانون بازنشستگان صنايع مس ايران مشغول به فعاليت گرديد.

img_6000.gif

حسن خلق ورفتار شايسته،رضايت بازنشستگان واعضاء هيات مديره قبل كانون واقدامات بسيار موثر واخذ مصوبات حقوقي ورفاهي بازنشستگان وپيگيريه اي مجدانه ايشان وكارهاي در دست اقدام از عوامل بارز انتخاب وي به عنوان مدير اجرائي كانون بود.

اعضاء هيات مديره قبلي كانون:

نصرا… مختاري نيا – مجيد فخاري- حميد ارجمند كرماني- محمد زينلي – شاهرخ زنجاني زاده

Rate this post
نظرات مسدود است.