اطلاعیهبه اگاهی بازنشستگان محترم میرساندبدنبال پیگیریهای مستمروبدون وقفه کانون بازنشستگان و براساس خواسته جامعه پیشکسوتان معززصنعت مس درجلسه ای که درروزچهارشنبه ۱۷اردیبهشت ماه ۹۹ باحضورمعاونت محترم رفاه اجتماعی جناب اقای باقری زرین قبایی ومدیریت محترم دفتربیمه های اجتماعی خانم سمیرااسمعیلی ازسوی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی
واقایان دکترمحمدجوادشیخ عضومحترم هیات مدیره شرکت مس(هیات امنای صندوق)،،دکترکیارش مهرانی معاون محترم مالی واقتصادی شرکت مس ونمایندگان محترم کانون بازنشستگان صنایع مس ایران درمحل وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی با موضوع “بررسی اساسنامه موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران” قریب سه ساعت برگزارگردید، پس ازبحث وبررسی وارائه مستندات وروند پیگیری پرونده ازکانالهای مختلف، تصمیمات ذیل به تصویب حاضرین درجلسه رسید.لذاعیناً مصوبات مکتوب جلسه مذکور راجهت اطلاع مشارکین محترم بشرح ذیل اعلام مینماید:

    "مصوبات جلسه"

۱-مقررگردیددرخصوص مکاتبه مربوط به حمایت شرکت ملی صنایع مس درقالب اداره اموربازنشستگی ازطریق استمرار تعهدات ،حمایتهای قانونی وحقوقی مکتسبه درچارچوب قوانین ومقررات بررسی وپاسخ شرکت ملی مس ارائه شود.
۲-مقررگردیددرخصوص اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی براساس ماده ۱۷اقدام قانونی لازم انجام پذیرد.* * * *

    "تقدیروتشکر"

بدینوسیله ازمدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع مس ،نمایندگان محترم ایشان و نمایندگان محترم کانون بازنشستگان که در به نتیجه رساندن اموربازنشستگان درقالب اساسنامه شرکت مس باتوجه به پیگیری های مجدانه ومستمر کانون بازنشستگان دردوسال گذشته و بادرایت مدیرعامل ،هیات امنای محترم صندوق بازنشستگی وزحمات منتخبین محترم هیات امنای صندوق درجلسه مذکوروسایرعوامل که موجب خوشحالی جامعه معززبازنشستگان وکاستن بخشی ازدغدغه خاطر انان گردیدتقدیروتشکرنمائیم .

"ادامه روندپیگیری مطالبات"

مضافاً باینکه باتوجه به تلاشهای بی وقفه کانون بازنشستگان باتشکیل جلسات متعدد،مکاتبات ومذاکرات حضوری ورساندن صدای حقانیت بازنشستگان به بالاترین مقامات کشور،نمایندگان محترم مردم درمجلس شورای اسلامی ،وزیرمحترم صمت،بالاخص مدیرعامل وهیات امنای محترم صندوق به عنوان امین وامانت داران صاحبان اصلی صندوق (بازنشستگان)وعنایت به مواردذکرشده بند(۱)گزارش جلسه ۱۴اردیبهشت ۹۹ کانون بامدیریت محترم مس مشاهده میگرددکه به لطف پروردگار،همت وپشتکارشبانه روزی کانون بازنشستگان ،حمایت،همراهی وهم اندیشی اعضای محترم کانون مواردمطالباتی یکی پس ازدیگری عملیاتی واجرایی میگردد‌.
قطع به یقین بدانید کانون بازنشستگان برحسب رسالت تعریف شده ،لحظه ای ازپیگیری مواردباقیمانده تاحصول نتایج ان پاپس ننهاده وباحمایت شما بزرگواران مواردمطالباتی راتامراحل نهایی درچارچوب قوانین ومقررات پیگیری ومحقق خواهدنمود.
سعه صدر،حمایت،همراهی وهم اندیشی جامعه پیشکسوتان محترم موجب تشکر وامتنان است…

      

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *