بیانیه هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس

جامعه محترم ومعزز پیشکسوتان صنایع مس ایران

باسلام واحترام
همانطوریکه مستحضرید باتلاشهای زیاد وحمایتهای گسترده شما بزرگواران وهمچنین حسن نیت ودرایت مسیولین محترم شرکت ملی صنایع مس ایران وصندوق بازنشستگی مطالبات برجای مانده ازسالیان دورتاکنون حتی الامکان به سرانجام رسیده وطرح همسانسازی مستمری ها ومحاسبه اضافه کاری نیز اخیرا به تصویب رسیده واثرات بسیار موثری درتامین معیشیت وارتقا مستمری ها بوجوداورده وخواهداورد.
تخصیص سهام جهان فولاد به متضررین سهام ترجیحی وکلیه کارکنان وبازنشستگان دردستورکارقراردارد وانشالله بزودی محقق گردد.
اطلاع دارید که کلیه پیگیری ها،مکاتبات ،جلسات کارگروههای تخصصی درمورد امورشدن دردستورکارمجمع فوق العاده قرارگرفت، لیکن بدلایلی فعلا به یک ماه اینده موکول گردیده وامیداست که درجهت رفع دغدغه خاطر جمع مصوب وعملیاتی گردد.
درخصوص اعطای کمک هزینه ها ی غیرمستمرشاهدهستید باسعی وتلاش هیات مدیره کانون هرانچه رادراین قالب وپاداش های موردی به شاغلین اعطا میگرددعینابه جامعه بازنشستگان تسری دارد.
هیات مدیره کانون ،بنابه تعهد اخلاقی لحظه ای ازپیگیری وتلاش خوددرراه تحقق مطالبات بازنشستگان درنگ نمی نماید واین راجامعه اکثریتی بازنشستگان محترم واقف وتایید مینمایند وبابت قدردانی وتقدیر مکررانان ازهیات مدیره مارا درجهت حسن وظیفه باانگیزه تر نموده اند متقابلا ازیکایک جامعه عظیم پیشکسوتان معزز تقدیر وتشکرمینمائیم.
متاسفانه فردی که ازسالیان قبل همواره تمایل داشته درقالب نمایندگی قرارگیرد ولی توسط اعضای بادرایت وباشناخت فردی هیچگاه حایز رای نشده ونتوانسته به خواسته خود نائل گردد،لذا از ده سال قبل همواره با هیات مدیره های محترم ادوارگذشته وکنونی سازمخالفت وهرگاه موفقیتی حاصل شده درصدد کم رنگ نمودن تلاشهای جمعی شده است ،
اخیرانیز باایجاد گروه مجازی که هرشخص صغیر وکبیرسن میتواند ان فضا رارایگان ایجاد نماید ،بدلیل موفقیتهای حاصله ودردست اقدام وباحربه قصوری وبی توجهی به مطالبات توسط مدیریت شرکت مس وصندوق بازنشستگی انان راخطاب قرارداده ودرخواست تجمع دراین وضعیت وخیم کرونایی مینماید ،وچوب تهدید به مقامات مس رابالا برده وبجز چندنفرانگشت شمار تعدادی ازبازنشستگان محترم وبابصیرت راباکلمات فریبنده وریا وتزویر خاص خود به نام نویسی درگروه مجازی ترغیب نموده تابلکه ازاین طریق بتواند ارامش بازنشستگان،مدیران مس ومسیولین انتظامی وسیاسی را متلاطم نماید وبه خواسته های ناصواب وبد اخلاقی خودنائل گردد.

موضوع عدم برگزاری انتخابات راعلم نموده ،که هیات مدیره کانون ازمردادماه جاری مرتباً پیگیری نموده وباارسال مکاتبات،جلسات متعددبامسئولین محترم استانداری خواستاررفع مشکلات وموانع حقوقی و برگزاری انتخابات رانموده ودرحال حاضرهم منتظر اقدامات مسئولین ذیربط ونحوه برگزاری انتخابات میباشدکه مراتب قبلاً نیز جهت اگاهی اعضای محترم کانون بطریق مقتضی اطلاع رسانی گردیده است، لیکن باتوجه به شیوع ویروس کرونا ونحوه دومرحله ای برگزارنمودن انتخابات باتوجه به مفاداساسنامه ورفع مشکلات وموانع موجود هرانچه مسیولین محترم تصمیم گیری نمایند اجرا خواهدشد.
لذاازکلیه بازنشستگان محترم استدعا دارد ازهمراهی این گونه افراد مغرض وکلید خورده توسط افراد ذینفع ،مافیایی وفرصت طلب جداً برائت جسته وانان رابحال خودرهاسازند.
چراکه اطمینان داریم هدف عامل ویا عاملین این حرکت ها فقط به هم زدن وسلب ارامش جامعه بازنشستگان وجلب توجه وخودنمایی نمودن است!!وازطرفی انتظار داریم کمافی السابق باهیات مدیره کانون همکاری،همفکری،وهمراهی نموده تا مطالبات بسرانجام رسیده،وضعیت شرکتهای زیان ده وحیف ومیل اموال صندوق راکاهش داده ،دستورالعمل اجرایی مصوبی که توسط هیات مدیره کانون درخصوص جذب فرزندان بارنشستگان بدون قید وشرط درشرکت مس واقماری ها پیگیری ودردست اقدام است اجرایی گردد،درهمین راستا ظرف چندروزگذشته هیات مدیره کانون، جلساتی بامدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ومدیرعامل شرکت جهان فولاد برگزار وانان رامجاب به تهیه دستورالعملی خاص جهت اشتغال فرزندان بازنشستگان درشرکتهای ذکرشده نموده ایم.

ضمنا درخصوص اجرای هرکدام ازمصوبات وتصمیمات شرکت مس چنانچه فردیاافرادی اعتراضی دارند مراتب را منعکس تاازطریق مسالمت امیز وقانونی پیگیری شود . چونکه اعتقادراسخ داریم دراین موقعیت دعوت بازنشسته پابه سن گذاشته به تجمع غیرقانونی علاوه برخطرات جانی ،عایدی حاصل نخواهد شد وازطرفی درعرض چندماهه اخیر همین فردویاتعدادانگشت شماردیگری بارها باجمع اوری طومار ویادرفضای مجازی به ظاهر درخواست مطالبه گری نموده ،ایا کمترین ترتیب اثری ویااهمیتی به اینگونه تقاضاها داده شده که مجدداً این سناریوی نخ نما راتجدید مینمایند؟؟!!یقین بدانید هرگاه درصورت عدم رسیدگی به حقوق حقه بازنشستگان وپاسخ منفی به مطالبات انان توسط مسیولین مربوطه مواجه شویم و خیرو صلاح جامعه بازنشستگان باایجاد تجمعات مسالمت امیز درچارچوب ضوابط قانونی بنا به خواسته اکثریتی بازنشستگان محترم همراه باشد، کانون بازنشستگان کمافی السابق پیشقدم ولحظه ای درنگ نخواهد ورزید.مجددا ازهمه الطاف وحمایتهای جامعه بازنشستگان وتوجه مسئولین محترم درحل وفصل اموربازنشستگان سپاسگزاریم.
بااحترام مجدد:
اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

رونوشت: مدیرعامل محترم صنایع مس جهت استحضار.
*: معاونت محترم سیاسی ،انتظامی استانداری جهت استحضار،
*: مدیرکل دفترسیاسی وانتخابات استانداری جهت استحضار
*: مدیرمحترم حراست شرکت مس جهت استحضار.

*: مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی جهت استحضار.
*: بازنشستگان معزز صنعت مس جهت اگاهی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *