تصمیمات متخذه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران پنجشنبه ۱۴ شهریورماه ۹۸ کرمان ساعت ۱۰:۳۰ صبح-تعداد حاضرین در جلسه ۴۹ نفر

ریاست محترم هیات مدیره گزارش هیات مدیره را ارائه نمودند وسپس بازرس محترم بیلان وعملکرد سال منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ توسط بازرس قرائت ومورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت. همچنین مقرر شد که وامهای پرداختی در سال ۷۶ و۷۲ لغایت ۹۷/۱۲/۲۹به مبالغ ۷/۰۰۰/۰۰۰هفت میلیون ریال ودیگری به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ دومیلیون ریال که امکان وصول ان طی سالیان قبل میسر نگردیده است جزو هزینه های کانون منظور واز صورتهای مالی کانون بکلی حذف شود در مورد اجرای تبصره ماده ۱۰ اساسنامه کانون تاکید گردید به اعضاء مجمع عمومی مقرر نمود اعضاء هیات مدیره فعلی کانون با عنایت به عدم صدور پروانه فعالیت دور دوم توسط وزارت محترم کشور واستانداری کرمان وبا توجه به تاریخ شروع وپایان فعالیت دوره اول اعضاء هیات مدیره ومدت قانونی سه سال، اعضاء هیات مدیره کما کان تا تاریخ حداقل ۹۹/۷/۱ به فعالیت خود ادامه دهند.مجمع با حق الزحمه یکساله بازرس به مبلغ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ (بیست وپنج میلیون ریال) موافقت نمود.
سپس ختم جلسه مجمع عمومی بصورت فوق العاده توسط رئیس جلسه اعلام گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *