گزارش برگزاری جلسات پیرامون مطالبات حقوقی،درمانی بازنشستگان وساختاری موسسه صندوق بازنشستگی

نظر باینکه درجلسه مجمع عمومی نمایندگان مورخه ۹۵/۱۲/۴درکرمان با حضور مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی ومدیران زیر مجموعه مسائل ومشکلات بازنشستگان توسط هیات مدیره کانون ونمایندگان مجمع مطرح گردید.
لذا ایشان بررسی ورسیدگی به مطالبات حقوقی،درمانی بازنشستگان را به جلسه ای تخصصی با حضور معاونت محترم منابع انسانی وامور اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران، مدیران صندوق بازنشستگی وهیات مدیره کانون موکول نمودند.
با توجه به هماهنگی های بعمل امده جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخه ۹۵/۱۲/۸ راس ساعت ۹ صبح در محل دفتر موسسه صندوق بانشستگی تهران با حضور افراد یاد شده فوق برگزار گردید.
۱-ابتدا اقای هوشنگ بنی اسدی دبیر کانون بازنشستگان ضمن تقدیر وتشکر از مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی که در اولین فرصت زمینه تشکیل جلسه را فراهم اورده وهمچنین از معاون محترم منابع انسانی وامور اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران وکلیه حاضرین در جلسه رئوس مطالبات وخواسته های جامعه پیشکسوتان را با شمه ای از شرح موضوعات با استناد به تاریخچه ومستندات قانونی ان بر حسب مفاد ائین نامه استخدامی ویا اطلاعیه ها وبخشنامه های معتبر را ارائه وخواستار رسیدگی جدی وپاسخگوئی شفاف از سوی مسئولین ذیربط گردیدند.
فهرست موضوعات مطرح شده درجلسه:
۱-اعطای باقیمانده وام اعطائی به بازنشستگان واشاره به مشکلات خاص چگونگی پرداخت وام تاکنون.
در این رابطه معاون منابع انسانی شرکت مس ضمن ارائه گزارشی از نحوه پرداخت وام واینکه قریب۱۴۵۰۰نفر باید از مزایای و تسهیــــلات ان بهره مند گردند.ولی علیرغم مشکلات مالی شرکت در پایان سال وتوجه ویژه به جامعه پیشکسوتان مقرر گردید که در اسفند ماه جاری دولیست جداگانه مشتمل بر۷۰۰ نفر اعطای وام گردد وبقیه بازنشستگان ذینفع تا پایان فروردین ۹۶ وام خود را دریافت خواهند نمود.
۲-موضوع پاداش پایان خدمت بازنشستگان سنوات ۸۳-۷۵واز کارافتادگان.
با توجه به توضیحات جامع وکامل توسط اقای بنی اسدی دبیر کانون بازنشستگان وارائه مدارک ومستندات واقدامات انجام شده تا کنون واینکه این عده از بازنشستگان استحقاق حقوق را دارند جناب اقای دکتر ابراهیمی معاون محترم منابع انسانی شرکت مس،ضمن تائید مطالب اظهار نمودند که بار مالی ناشی از محاسبه این دسته از بازنشستگان توسط موسسه صندوق بازنشستگی تهیه تا اقدامات بعدی جهت ارائه گزارش ان به مدیرعامل محترم واعضای هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران انجام شود.لازم به ذکر است که ازاقای عباس بنی اسدی یکی از ذینفعان موضوع نیز جهت حضور در جلسه توسط هیات مدیره کانون دعوت شده بود.
۳-ما به التفاوت ناشی از احتساب ۵ سال سنوات ارفاقی.
اقای بنی اسدی دبیر کانون ضمن برشمردن اتفاقاتی که منجر به عدم احتساب مزایای ۵ سال سنوات ارفاقی در سالیان گذشته از سال ۱۳۷۱ به بعد شده واینکه شرکت ملی صنایع مس ایران با پذیرش موضوع درسال۱۳۹۱ گروه وپایه ۵سال سنوات ارفاقی را منظور وپس از محاسبه مبلغ ریالی ان را نیز پرداخت نموده ولی تفاوت ناشی از این موضوع علیرغم مکاتبات،مذاکرات وجلسات مکرر بلا اقدام باقی مانده است.
در این خصوص معاون محترم منابع انسانی شرکت مس خواستار تحقیق وبررسی بیشتر توسط مدیران زیرمجموعه شدند و که متعاقباً پاسخ لازم داده خواهد شد.
۴-حق عائله مندی بانوان محترم بازنشسته.
پس از ارائه توضیحات توسط دبیر کانون ودرخواست مساعدت شرکت به بانوان محترم بازنشسته که سالیان متمادی در سخت ترین شرایط کاری در صنعت مس منشاٌ خدمات بوده ودر زمان اشتغال از این مزایا بهره مند بوده وبه محض بازنشسته شدن ان را قطع نموده اند.
اقای دکتر ابراهیمی با اشاره به قوانین ومقررات فعلی حاکم بر کارکنان صنعت مس (قانون کار ومقررات تامین اجتماعی) این مزایا را خاص کارگران مشمول قانون کار ومقررات تامین اجتماعی دانسته ومشارکین صندوق کمافی السابق مشمول این مزایا نخواهند شد،لیکن موضوع را به تحقیق وبررسی بیشتر در این رابطه موکول نمودند تا پس از بررسی های لازم نتیجه را اعلام نمایند.
۵-موضوع ۱۷ نفر متقاضیان بازنشستگی در سال ۸۹ که مشمول ۵ سال سنوات ارفاقی نگردیده اند.
در اینخصوص نیزبطور مشروح وعنایت به مفاد بخشنامه ودوگانگی اجرای مصوبات در سال ۱۳۸۹موضوع توسط دبیر کانون بیان گردید ودر پاسخ معاون محترم منابع انسانی شرکت مس اظهار نمودند که مفاد بخشنامه فوق الذکر خاص کارکنان شاغل دفتر تهران بوده لیکن چنانچه این عده در ان زمان توجیه نشده باشند پس از تحقیقات وبررسی های لازم تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.
۶-بی عدالتی در توزیع سهام ترجیحی به جامعه پیشکسوتان صنعت مس
دبیر کانون با شرح موضوع وارائه مستندات ومکاتبات وچگونگی توزیع سهام ترجیحی واینکه شرکت ملی صنایع مس ایران نخستین شرکتی که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به سازمان بورس واگذار شدومسئولین محترم وقت شرکت مس علیرغم ابلاغ بخشنامه هیات محترم وزیران وعدم توجه به نادیده گرفتن حقوق بازنشستگان که سازندگان اصلی این صنعت عظیم میباشند به محض ابلاغ بخشنامه ان را به مورد اجراء گذاشته ونتیجتاً قریب ۲۵۰۰ نفربازنشستگان مشارک صندوق وخانواده در گذشتگان جامعه پیشکسوتان از حق مسلم خود محروم شدند واین اجحاف حق تاثیرات بسیار سوئی بر روح وروان پیشکسوتان معزز صنعت مس گذاشته که به هیچ وجه نمی توانند این بی عدالتی را توجیه نمایند واز مقامات مسئول شرکت ملی صنایع مس ایران خواستار تحقق حقوق از دست رفته انان بهر طریق ممکن که مصلحت میدانند گردید.
۷-درمورد مکانی مناسب وثابت جهت توزیع برنج و روغن ساکنین تهران وتوابع ومسائل ومشکلات بازنشستگان گزارشی ارائه ومقرر گردید که مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی با هماهنگی وهمکاری معاونت محترم منابع انسانی شرکت ملی صنایع مس ایران در اولین فرصت نسبت به اختصاص مکانی مناسب از طریق شرکت مس ویا استیجاری ویا به طرق دیگر نسبت به حل وفصل موضوع ورفع مشکل بازنشستگان دستور اقدام نمایند.
۸- موضوع سختی کار منتقلین از وزارت صنایع ومعادن:
نظر باینکه تعداد۱۵۰ نفر از وزارت معادن وفلزات و شرکت های وابسته در سالیان گذشته به شرکت مس منتقل ودر یک روز بعد به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند وبعضاً در معادن وکارخانجات در کارهای سخت وزیان اورشاغل بوده اند درخواست گردید که ترتیبی اتخاذ نمایند تا سختی کار انان مشابه مشاغل بازنشستگان شرکت مس محاسبه وپرداخت گردد واین موضوع نیز با توجه به نیاز بررسی ومحتویات پرونده پرسنلی انان به بعد از بررسی ورسیدگی های لازم موکول گردید. در این رابطه نیز اقای کلانتری از ذینفعان موضوع توسط هیات مدیره کانون دعوت بعمل امده بود.
۹-در خصوص کمبود ها ونارسائیهای خدمات درمانی وپزشکی در تهران مطالبی ارائه گردید واین موضوع را به جلسه ای خاص با حضور مدیرامورایمنی وبهداشت وپزشک معتمد موکول نمودند که در عصر همان روز جلسه مذکور برگزار ومقرر گردید توسط مدیر محترم امور بازنشستگان نسبت به پیگیری وجذب یک نفر پرسنل جهت کمک به حوزه پزشک معتمد تهران وهمچنین پرداخت مساعده وهزینه های پزشکی در تهران صورت گیرد.
در خصوص انعقاد قرارداد با چند داروخانه شبانه روزی مقرر گردید که در چهار گوشه شهر تهران پس از بررسیهای کارشناسی مطابق ضوابط نسبت به انعقاد قرارداد اقدام گردد. در خصوص عقد قرارداد با بیمارستان در کرج،نظر پزشک معتمد محترم شرکت در تهران بر این بود که بعلت کمبود پرسنل جهت نظارت ورسیدگی در حال حاضر با مشکل روبرو هستیم وچنانچه کمبود نیروی انسانی تامین گردد امکان توسعه مراکز درمانی با توجه به بعد نظارتی ان میسر خواهد بود.
ضمناً مسائل ومشکلات موردی بازنشستگان نیز مطرح وخواستار رسیدگی گردید که از مهمترین انان بیکاری فرزندان بازنشستگان که بالاترین دغدغه خاطر ونگرانی جامعه پیشکسوتان می باشد وحق تقدم واولویت در جذب نیروی انسانی را در شرکت مس وشرکت های وابسته از حقوق مسلم وبحق انان می باشد وانتظار دارد که در سال اینده با راه اندازی پروژه ها وطرح های در دست اجراء این امر بطور خاص وویژه در نظر گرفته شود.
۱۰-درخصوص اعطای پاداش مجمع سالانه شرکت مس (۶۰۰۰۰۰۰ ریال) که در مرداد ماه جاری به شاغلین پرداخت ولی به بازنشستگان تاکنون پرداخت نگردیده وهمچنین پاداش پایان سال ۹۴ که از محل پاداش راندمان تولید مبلغ (۵۰۰۰۰۰۰ریال )به شاغلین پرداخت ولی درمورد بازنشستگان فقط وعده امروز وفردا شده است.مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی با تلاشهای زیادی که در جهت تحقق موضوعات فوق انجام داده واز طرفی با توجه به پایان سال ومشکلات خاص مالی اظهار نمودند که پاداش مجمع سالانه ۶۰۰۰/۰۰۰ ریال با حقوق اسفند ماه جاری پرداخت وپاداش پایان سال ۹۴ در اوایل سال اینده پرداخت خواهد شد.
ایشان همچنین پرداخت عیدی بازنشستگان با احتساب تفاوت ناشی از شاغلین را همراه با پرداخت حقوق حداکثر تا بیستم اسفندماه اعلام نمودند.
ضمناً در خصوص پرداخت حق عائله مندی که در پاداش ۲۲ بهمن شاغلین منظور شده بود هیات مدیره کانون مصرانه از مدیر عامل صندوق خواستار تحقق موضوع به منظور یکسان سازی ان با شاغلین شده وایشان وعده نمودند که در صورت پرداخت به شاغلین در اسفندماه به جامعه پیشکسوتان نیز اعطاء خواهد شد.
درپایان اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان نیز هرکدام جداگانه از مقامات شرکت ملی صنایع مس ایران وموسسه صندوق بازنشستگی خواستار رسیدگی جدی به موضوعات مطرح شده توسط دبیر کانون بازنشستگان شدند وازحسن نیت  حاضرین در جلسه جهت تحقق ورفع مشکلات وگرفتاریهای جامعه پیشکسوتان تقدیر وتشکر نمودند.
کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

5 نظر برای “گزارش برگزاری جلسات پیرامون مطالبات حقوقی،درمانی بازنشستگان وساختاری موسسه صندوق بازنشستگی

  1. از آقای هوشنگ بنی اسدی ودیگر همکاران کانون که تلاش زیادی برای احقاق حقوق بازنشستگان شرکت مس بعمل میاورند صمیمانه تشکر و قدر دانی بعمل میاید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *