گزارش پیگیری های انجام شده در خصوص مسائل حقوقی بازنشستگان

بازنشستگان محترم استحضار دارند از سال قبل مقرر گردید که افزایشات سالیانه بازنشستگان همانند شاغلین مشارک صندوق بازنشستگی منظور،محاسبه واجرائی گردد ،لذا بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ ودستور العمل اجرائی مربوطه ان به تاریخ ۹۵/۱۲/۲۸ وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، شرکت ملی صنایع مس ایران عیناً مفاد ان را اعم از حقوق ومزایای مستمر وغیر مستمر در احکام شاغلین مشارک صندوق اعمال نموده است، لذا باستناد تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ائین امه استخدامی (فصل یازدهم ،قوانین ومقررات خاص بازنشستگی) وپس از تاخیر در اجرای احکام بازنشستگان،هیات مدیره کانون موضوع را پیگیری ودراین راستا با ارسال مکاتبات با اعضای محترم هیات امنا، هیات مدیره ومدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی وهمچنین با مذاکرات حضوری وجلب موافقت انفرادی اکثریت اعضای محترم هیات امنای موسسه صندوق بازنشستگی، مقرر گردید که توسط مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی مراتب کتباً پیشنهاد داده شود تا درجلسه هیات امنای ان موسسه مطرح واتخاد تصمیم گردد واین موضوع در جلسه مورخه ۹۶/۳/۲۱ با حضور کلیه اعضای محترم هیات امنای صندوق مطرح ونتیجتاً با افزایش ۱۲%ومبلغ ۶۷۶۸ ریال روزانه موافقت مینمایند ،ناگفته نماند این تصمیم بر اساس اعلام نظر کارشناسی حوزه معاونت منابع انسانی و اموراجتماعی توسط ان بزرگواران صورت گرفته است.لذا در چندروز اخیر مجدداً اعضای هیات مدیره کانون بنا به درخواست نمایندگان مجمع موضوع را درجلسات متعدد از جمله با جناب اقای دکتر اسفندیار عضو موظف هیات مدیره ،اقای مهندس متین دبیر وعضو هیات امنای موسسه صندوق بازنشستگی اقای دکتر ابراهیمی معاونت محترم منابع انسانی واقای ارمان حسنی مدیرتشکیلات ومنابع انسانی شرکت مس و همچنین با اقای مهندس موسوی مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی با حضور اعضای هیات مدیره و کارشناسان اداری ونمایندگان جامعه پیشکسوتان مطرح ومذاکرات طولانی دراین ارتباط برگزار گردید که نتیجتاً مقرر شد که درخواست موضوع وشرح نظرات کارشناسی شده طی نامه ای از طریق دبیر محترم هیات امنای موسسه صندوق بازنشستگی مجدداً در دستور کار جلسات هیات امنای صندوق قرار گیرد وانشاا… ان بزرگواران با درایت وکاردانی وتسلط خود بر قوانین ومقررات جاری مشمول جامعه پیشکسوتان نسبت به احقاق حق بازنشستگان با عنایت ویژه ودر نظر داشتن تفاوتهای ناشی از پرداختی های شاغلین وبازنشستگان و اوضاع نامناسب وضعیت معیشتی انان که مشروحاً توسط اعضای محترم هیات مدیره با ذکر نمونه هایی در جلسات مطرح گردید اتخاذ تصمیم نمایند.ضمناً در جلسه با جناب مهندس موسوی مدیر عامل محترم موسسه صندوق بازنشستگی موضوعات مختلفی از جمله نگرانی جامعه بازنشستگان از وضعیت نامساعد برخی از شرکت های تحت پوشش،اشتغال فرزندان بازنشسته وموضوع تخصیص تسهیلات رفاهی وگردشگری بازنشستگان مشابه بسیاری از سازمانها ونهادهای مختلف مطرح گردید وایشان توضیحات کاملی با ذکر اقدامات بایسته در هرزمینه بیان نمودند که بیانگر توجه خاص ایشان به نگرانیهای بازنشستگان ودر اولویت قراردادن انها بوده است و اعلام نمودند که نگران شرکت جهان فولاد سیرجان وسهام صندوق بازنشستگی نباشید چرا که اقدامات موثری در این رابطه برداشته شده است ووضعیت مالی صندوق را مناسب توصیف نمودند چرا که در عرض گذشت زمان مدیریتی ایشان کلیه پرداختی ها به موقع انجام شده ومشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد ودر حال حاضر عزم راسخ نموده تا وضعیت شرکتهای زیان ده را مشخص ونسبت به تقویت شرکت های سودده اقدام گردد واین اقدامات گرچه به زمان نیاز دارد لیکن بعد از برگزاری جلسات مجامع عمومی شرکت ها اثاری از ان را مشاهده خواهید نمود. رجاء واثق دارد که اعضای محترم هیات امنای موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران بخوبی واقفند که همه افتخارات وبزرگنمائی نام جهانی صنعت مس ایران مرهون تلاشها وزحمات طاقت فرسا وبدون هیچگونه امکانات وتسهیلات حقوقی،رفاهی بازنشستگان می باشد که امروزه به سرانجام رسیده ومطمئنابه این کمترین توقع انان در سنین بازنشستگی وپیروفرتوت شدن است که حداقل دغدغه وضعیت معیشتی وگذران زندگی روزمره را نداشته واز مسئولین محترم انتظار دارند که کما فی السابق به خواسته های بحق وقانونی انان توجه خاص مبذول فرمایند .
لذا مجدداً مکاتباتی با جناب اقای دکتر رحمانی قائم مقام وزیر ریاست هیات امنای موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران واقای مهندس متین عضو ودبیر هیات امنای موسسه صندوق بازنشستگی بطور جداگانه صورت گرفت که عینا مکاتبات صورت گرفته جهت اگاهی بازنشستگان بشرح ذیل تقدیم می گردد:
قائم مقام محترم وزارت صنعت، معدن وتجارت وریاست محترم هیات امنا موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
جناب اقای دکتر رحمانی
باســـــــلام
-احتراماً همانگونه که مستحضر هستید افزایشات حقوق ومزایای مستمری سالانه کارکنان شاغل شرکت ملی صنایع مس به دلیل کسر کسورات بازنشستگی در محاسبه مستمری بازنشستگی تاثیر مستقیم دارد،ودر اجرای بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ ودستورالعمل مربوطه مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ وزرات تعاون، کار ورفاه اجتماعی افزایش حقوق شاغلین صورت پذیرفته است.در حالی که افزایش مستمری بازنشستگان بنا به تصمیمات هیات امنا محترم ومعزز ظاهراً به گونه ای مد نظر است، که تبصره ۵ ماده ۱۰۹ فصل بازنشستگی وتوجه قانون گذار محترم در ائین نامه به تاثیر افزایشهای دریافتی پرسنل شاغل به دریافتی بازنشستگان است لحاظ نشده تا از بروز اختلاف طبقاتی در بین جامعه بازنشستگان در طولانی مدت جلوگیری شود. وبه استناد اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون ساختار جامع ورفاه وتامین اجتماعی وقانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم واجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی(ماده ۳۱)،ماده ۱۲ قانون کار جمهوری اسلامی وماده ۴ قانون مدنی کماکان قوانین بازنشستگی مذکور بقوت خود باقی ومعتبر است. لذا از ان مقام محترم ومعزز به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیرنده موسسه صندوق بازنشستگی استدعا دارد برای جلوگیری از تضییع حقوق قانونی جامعه بازنشستگان،تصمیمات لازم با نظر مساعد اتخاذ فرمایند،تا برای همیشه این موضوع خاتمه پیدا کند.
هیات مدیره کانون بازنشستگان
جناب اقای مهندس ابوالفضل متین
عضو ودبیر محترم هیات مدیره وهیات امنای موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران
باســــلام
-احتراماً خاطر مبارک را مستحضر میدارد با توجه به مکاتبات ومذاکرات انجام شده اعضای محترم هیات مدیره کانون بازنشستگان در چند روز اخیر با مقامات مسئول محترم شرکت ملی صنایع مس ایران در خصوص افزایش سالانه بازنشستگان همانند شاغلین واستناد به قوانین ومقررات جاری وساری از جمله با عنایت به مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ائین نامه استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران،ضمن تقدیر وتشکر از جنابعالی وسایر مسئولین محترم که زمینه وبستر مذاکره را با نمایندگان قانونی بازنشستگان فراهم اورده و به نتایجی مثبت نیز رسیده ایم،لذا خواهشمند است با توجه به وضعیت معیشتی وحقوقی جامعه پیشکسوتان معزز واعلام نظرات جمع کارشناسان اداری موضوع مجدداً در دستور کار هیات امنای محترم قرار گرفته وانشاا… با درایت وکاردانی ان بزرگواران هر انچه را که شایسته وحق باشد محقق گردد.
ضمناً در همین رابطه اعضای محترم مجمع نمایندگان شعبات کانون از سراسر کشور خواستار پیگیری وتحقق موضوع با تشکیل جلسه ای با اعضای محترم هیات امنای موسسه صندوق بازنشستگی درتهران یا کرمان می باشند، لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا این دیدار بطریق مقتضی میسر گردد.

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس

5 نظر برای “گزارش پیگیری های انجام شده در خصوص مسائل حقوقی بازنشستگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *