آزاد سازی مانده سهام ترجیحی کارکنان وبازنشستگان ( دور سوم )
 

به نقل از مدیر  امور سهام سرمایه گذاری ومجامع شرکت ملی صنایع مس
ایران.

بازنشستگان محترم می توانند بصورت انفرادی حداکثر تا پایان شهریور ماه
جاری مانده دقیق بدهی خود را به حساب 
شماره 74/6565 نزد بانک سپه شعبه پارک ساعی  کد1235 بنام شرکت ملی صنایع مس ایران واریز
نموده واصل فیش واریزی را با ذکر مشخصات شماره بازنشستگی ،نام- نام خانوادگی،شماره
شناسنامه وکدملی بصورت خوانا وبدون خط خوردگی پشت ان درج نموده وبه دفاتر کانون
بازنشستگان سراسر کشور تحویل نماید.

امور سهام شرکت ملی صنایع مس ایران پس از جمع اوری نسبت به مراحل ازاد
سازی از طریق سازمان خصوصی سازی اقدام وبرگه ها ی سهام را ارسال خواهد نمود.

ضمناً بازنشستگان محترم می توانند با مراجعه به سایت internet.nicico.netویا شماره تلفن های2886823­-2886835-2886833-2886807-2886809باکد0391
از مبلغ بدهی ومانده سهام خود مطلع شوند.مبلغ واریزی بایستی دقیقاً برابر مبلغ
اعلام شده باشد وبه تقاضای افرادی که مبلغی کمتر واریز  کرده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

 

Rate this post

ثبت نظر