آگهی مزایده

 « آگـــــــــهي مزايــــــــــده »

 

.jpeg

كانون بازنشستگان صنايع مس ايران يك دستگاه پيكان سواري مدل 1378 -سفيد رنگ را
از طريق مزايده به فروش مي رساند.متقاضيان مي توانند حداكثر تا تاريخ 89/09/15جهت
بازديد ودريافت فرم مربوطه و ارائه پيشنهاد خود به دفتر كانون مركزي واقع در بلوار
جمهوري اسلامي-بعد از پل راه اهن مراجعه نمايند

 

توضيح اينكه حق تقدم خريد با بازنشستگان عضو كانون بوده وبرنده مزايده مكلف
است ظرف 3 روز  پس از اعلام كتبي كانون نسبت به واريز وجه وتحويل خودرو اقدام نمايند.

ضمناً كانون در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

 

كانون بازنشستگان صنايع مس ايران

ثبت نظر