آگهی مزایده

 « آگـــــــــهی مزایــــــــــده »

 

.jpeg

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران یک دستگاه پیکان سواری مدل ۱۳۷۸ -سفید رنگ را
از طریق مزایده به فروش می رساند.متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۸۹/۰۹/۱۵جهت
بازدید ودریافت فرم مربوطه و ارائه پیشنهاد خود به دفتر کانون مرکزی واقع در بلوار
جمهوری اسلامی-بعد از پل راه اهن مراجعه نمایند

 

توضیح اینکه حق تقدم خرید با بازنشستگان عضو کانون بوده وبرنده مزایده مکلف
است ظرف ۳ روز  پس از اعلام کتبی کانون نسبت به واریز وجه وتحویل خودرو اقدام نمایند.

ضمناً کانون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر