آگهی مزایده

 « آگـــــــــهي مزايــــــــــده »

 

.jpeg

كانون بازنشستگان صنايع مس ايران يك دستگاه پيكان سواري مدل 1378 -سفيد رنگ را
از طريق مزايده به فروش مي رساند.متقاضيان مي توانند حداكثر تا تاريخ 89/09/15جهت
بازديد ودريافت فرم مربوطه و ارائه پيشنهاد خود به دفتر كانون مركزي واقع در بلوار
جمهوري اسلامي-بعد از پل راه اهن مراجعه نمايند

 

توضيح اينكه حق تقدم خريد با بازنشستگان عضو كانون بوده وبرنده مزايده مكلف
است ظرف 3 روز  پس از اعلام كتبي كانون نسبت به واريز وجه وتحويل خودرو اقدام نمايند.

ضمناً كانون در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

 

كانون بازنشستگان صنايع مس ايران

Rate this post

ثبت نظر