آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (کانون بازنشستگان صنایع مس ایران)

 

با توجه به اطلاع رسانی  نحوه انتخابات دو مرحله ای در جلسه مورخه 14/07/88 وتغییرات حاصله در اگهی مجمع عمومی مورخه 5/07/88 ،لذا به استناد مفاد ماده 9اساسنامه از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده (نوبت اول)که راس ساعت 9:30 صبح روز جمعه مورخه 08/08/88 در محل تالار فرهنگیان واقع در رفسنجان- بلوار شهید با هنر تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.

دستور کار جلسه:

1-استماع گزارش هیات مدیره وبازرس

2-تصویب صورتهای مالی سال87.

3- ارائه پیشنهادات هیات مدیره ودر صورت لزوم تصویب آنها.

                                                                           

هیات مدیره کانون بازنشستگان

 

  

Rate this post

ثبت نظر