آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران (نوبت اول)

 

نظر باینکه بر اساس اصلاحات صورت گرفته اساسنامه ، انتخابات هیات مدیره وبازرسین بصورت(دومرحله ای)در شرف برگزاری می باشد ، لذا به منظور اشنا نمودن اعضاء به نحوه برگزاری وهمچنین ارائه گزارش وپیشنهادات هیات مدیره وبازرس ،مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون در روز سه شنبه مورخه ۱۴/۷/۸۸ راس ساعت ۹ صبح در محل مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در دوراهی سرچشمه -رفسنجان برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم کانون جهت حضور در جلسه فوق الذکر دعوت بعمل می آید.

   

 کانون بازنشستگان صنایع مس ایران 

ثبت نظر