ادامه پیگیری پرونده بازنشستگان 83 و75

هیات مدیره کانون بازنشستگان در نامه ای خطاب به مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران خواستار ملاقات حضوری با ایشان در ارتباط با پیگیری پرونده بازنشستگان 73و85 شدند.عیناً متن نامه جهت اگاهی بازنشستگان دینفع به شرح ذیل اعلام میگردد:

جناب اقای مهندس احمد مراد علیزاده

مدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران

باســــــــلام

        -احتراماً استحضار دارید قریب 170 نفر از بازنشستگان که در سال 1383 وتعدادی نیز در سال 1375 بنا به مصوبات خاص ومزایای مقرر شده ان مقطع با ایجاد انگیزه و تشویق و ترغیب تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته گردیده اند  ودراجرای صورتجلسه تنظیمی مورخه 93/8/28 (موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت )مفاد بخشنامه شماره  19609/83/21100000 مورخه 83/4/23مدیر محترم منابع انسانی نادیده گرفته شده و مزایای تشویقی از کل پاداش پایان خدمت استحقاقی  انان کسر وعلناً باعث لغو مفاد مصوبه مذکور گردیده اند.لذا موضوع  مورد اعتراض انان قرار گرفته و علیرغم مکاتبات،جلسات وپیگیری های مستمر کانون بازنشستگان در اخرین جلسه که با حضور جنابعالی تشکیل گردید پرداخت این مزایا را منوط به طرح شکایت از شرکت مس واخذ حکم قضائی اظهار نمودید. با توجه به پیگیری ومشورت  ذینفعان با وکیل مجرب عنوان گردیده که در صورت  طرح شکایت  اولین اقدام مقامات قضائی جلوگیری ومتوقف نمودن پرونده وعدم پرداخت باقیمانده مطالبات کلیه بازنشستگان ذینفع موضوع خواهد شد واین خواسته افراد ذینفع وجلوگیری از حق وحقوق همکاران نمیباشد وخواهان ملاقات حضوری  هستند تا موضوع را شفاف بحضورتان بازگو تا تصمیم نهائی جنابعالی صورن پذیرد.لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا با تعیین وقت ملاقات حضوری دونفر از ذینفعان ویک نفر نماینده کانون بازنشستگان در هرزمان ومکانی که مصلحت میدانید  با ارائه مستندات وتوضیحات لازم با توجه به بار مالی بسیار ناچیز ان هر انچه راکه حق وحقوق این بزرگواران باشد، محقق گردد.

هیات مدیره کانون بازنشتسگان صنایع مس ایران

3/5 - (6 امتیاز)

ثبت نظر