اسامی کاندیدای نمایندگی مجمع عمومی نمایندگان سیرجان

1- حسین خیرمند پاریزی

2-حسین میرزایی نژاد

3-محمد علی  جواهری

4- اکبر زارعی

5- علی اصغر خشوعی

6- علی اکبر شکیبایی

7-رضاپور امینائی

8- مسعود منصوری پاریزی

9- حسن شریفیان

10- جواد گیلانی

11-محمد ضیاء شهابی

12-ناصر ایران نژاد

13-علیرضا افشار

14- سید محسن قرشی

Rate this post

ثبت نظر