اطلاعیه شماره (4)انتخابات مجامع عمومی نمایندگان کانون بازنشستگان صنایع مس

بدینوسیله برنامه تنظیمی برگزاری انتخابات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) کانون بازنشستگان به شرح ذیل جهت آگاهی و حضور اعضای محترم واجد شرایط در زمان رای گیری اعلام می گردد :

دفتر نمایندگی شهربابک 1400/11/5 ساعت ۱۰ صبح

دفتر نمایندگی پاریز 1400/11/9ساعت ۱۰ صبح

 دفتر نمایندگی سیرجان 1400/11/11 ساعت ۱۰ صبح

 کانون مرکزی کرمان 1400/11/14ساعت ۱۰ صبح

 دفتر نمایندگی رفسنجان 1400/11/17 ساعت ۱۰ صبح

ضمناً  برنامه برگزاری انتخابات مجامع دفاتر نمایندگی تهران، اصفهان و یزد متعاقباً اعلام می گردد.

-بدیهی است چنانچه به هر دلیل آگهی هفته نامه در تاریخ های یاد شده منتشر نگردد  مراتب بلافاصله اطلاع رسانی خواهد شد .

                             هیات اجرایی برگزاری انتخابات مجامع کانون بازنشستگان صنایع مس‌

Rate this post

ثبت نظر