اطلاعیه مهم وام تعاونی اعتباری پیشرو

 با توجه به مذاکرات حضوری وتلفنی اخیر وموافقت مسئولین با اعطای وام کلیه بازنشستگان باقیمانده متقاضی وام 150/000/000 ریالی از طریق تعاونی اعتبار پیشرو باطلاع میرساند مقرر گردید  ظرف چندروز اینده به کلیه بازنشستگان متقاضی وام که تاکنون وام خودرا دریافت ننموده اند مطابق ضوابط ومقررات  جاری بحساب عابربانک (ملت کارت) انان واریز گردد.

لذا از کلیه بازنشستگان ووظیفه بگیران محترم تقاضا دارد در صورتی که متقاضی دریافت وام می باشند وتا کنون فرمهای مربوطه را تکمیل ومدارک خود را (کپی شناسنامه.کپی کارت ملی پشت رو) را ارائه ننموده اند در اسرع وقت نسبت به تکمیل وارائه ان اقدام نمایند ولازم است همزمان نسبت به اخذ عابر کارت پیشرو خود اقدام نمایند.

بدیهی است درصورت عدم تکمیل فرمها وارسال مدارک بمنزله عدم تمایل بازنشسته به دریافت وام تلقی  می گردد.

 کانون بازنشستگان صنایع مس

4.5/5 - (4 امتیاز)

ثبت نظر