اطلاعیه هزینه های درمانی

بر اساس اعلام امور بهداشت ودرمان اخرین مهلت ارسال هزینه های درمانی سال ۱۳۹۷ شاغلین وبازنشستگان محترم تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ می باشد.

کانون بازنشستگان صنایع مس

ثبت نظر