اطلاعیه پرداخت سود سهام شرکت سرمایه گذاری

باطلاع کلیه سهامداران محترم بازنشسته می رساند بر اساس اخرین مذاکرات با معاونت محترم مالی واقتصادی شرکت سرمایه گذاری مقرر گردید تا پایان نیمه اول مهر ماه جاری سود سهام سهامداران محترم بازای هر سهم 150 ریال پرداخت گردد.
ضمناً متعاقباً جلسه مجمع عمومی فوق العاده پیرامون افزایش سرمایه مطابق رعایت وشرایط قانونی مجامع برگزار خواهد شد.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر