اطلاعیه

به اطلاع کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم می رساند که سایت اینترنتی به ادرس www.pay.sbsm.irبا سرعت وکیفیت برترجهت دریافت فیش حقوقی ماهیانه قابلیت اجرائی دارد.
لطفاً در صورت نیاز به سایت مذکور مراجعه نمایئد.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر