اطلاعیه

بنا به اعلام امور بهداشت ودرمان به اطلاع همکاران محترم شاغل،بازنشستگان وافراد تحت تکفل انان می رساند:
در هنگام ارسال مدارک جهت دریافت هزینه خرید عینک ارائه پاکت شیشه های عینک به همراه نسخه وفاکتور الزامی می باشد.

امور بهداشت ودرمان مجتمع مس سرچشمه

ثبت نظر