اعطای پاداش مجمع عمومی سالیانه موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس

با توجه به درخواست کتبی وپیگیری های بعمل امده در خصوص اعطای پاداش مجمع عمومی سالیانه صندوق بازنشستگی به اگاهی می رساند که در جلسه دوشنبه 98/8/13 هیات مدیره موسسه صندوق بازنشستگی با اعطای مبلغ 11/000/000 ریال به عنوان هدیه مجمع عمومی سالیانه صندوق بازنشستگی به بازنشستگان ووظیفه بگیران موافقت نموده که انشاا… همزمان با مستمری ماهیانه پرداخت خواهد شد.ضمن تشکر وقدردانی از حسن نیت مدیر عامل وهیات مدیره محترم از درگاه خداوند متعال خواستار سلامتی وتوفیق روز افزون کلیه خادمین صدیق وصادق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

5/5 - (3 امتیاز)

ثبت نظر