اعطای پاداش نقدی به مناسبت روزصنعت ومعدن

بنا به موافقت مدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران جناب آقای دکتر سعد محمدی تا دهم تیرماه مبلغ ششصد هزار تومان بابت هدیه روز صنعت و معدن در وجه بازنشستگان عزیز واریز خواهد شد.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر