افزایش خطوط ارتباطیباطلاع می رساند به منظور سهولت در ارتباط تلفنی بازنشستگان ومستمری بگیران معزز
با کانون مرکزی ورفع ترافیک خطوط اخیراً یک خط ارتباطی دیگر در کانون مرکزی کرمان
نصب وبرقرار گردیده ،لذا به منظور یادآوری مجدد شماره تلفن های مراکز وشعبات کانون
بشرح ذیل اعلام می گردد:

کانون مرکزی کرمان:    03412476476وتلفاکس:۲۴۴۰۶۹۳و۲۸۱۹۱۲۱

شعبه کانون شهربابک: ۰۳۹۲۴۲۳۳۳۰۳

شعبه کانون رفسنجان:۰۳۹۱۵۲۳۷۵۶۸

شعبه کانون پاریز:۰۳۴۷۳۲۲۲۷۹۲

شعبه کانون سیرجان:۰۳۴۵۵۲۲۹۴۳۷

شعبه کانون تهران:۰۲۱۸۸۵۵۰۱۹۶

شعبه کانون اصفهان: ۰۳۱۱۲۲۰۳۳۱۵

 

ثبت نظر