امار جامعه پیشکسوتان بر حسب سال بازنشستگی

امار جامعه پیشکسوتان بر حسب سال بازنشستگی
با توجه باینکه تعداد کثیری از پیشکسوتان محترم از اقصی نقاط کشور مکرراً در خصوص نوبت وام پیشرو واطلاع از تعداد نفرات همکاران بازنشسته خود در سالیان متمادی سوال می نمایند، بدینوسیله امار بازنشستگان صنایع مس برحسب سال بازنشستگی انان بشرح ذیل اعلام می گردد.
ضمناً به اطلاع می رساند تا پایان مهرماه چهارنوبت فهرست اسامی ذینفعان جهت اخذ وام به تعاونی اعتباری پیشرو ارسال گردیده است.
مرحله اول 200 نفر مرحله سوم 350 نفر
مرحله دوم 350 نفر مرحله چهارم 250 نفر
اخرین تاریخ بازنشستگی ارسالی به صندوق 73/2/14می باشد باتوجه به کثرت بازنشستگان در سال 73
توزیع امار بازنشستگان بر اساس سال بازنشستگی
سال 1370 وقبل ازان -105 نفر
سال 1371 -395 نفر
سال 1372 -71 نفر
سال 73 -890 نفر
سال 74 – 8 نفر
سال75 -419 نفر
سال 76 -9 نفر
سال 77 -128نفر
سال 78 – 6نفر
سال79 – 42 نفر
سال 80 – 33 نفر
سال 81 – 41 نفر
سال 82 -58 نفر
سال 83 -223 نفر
سال 84 -69 نفر
سال 85 – 60 نفر
سال 86 -156 نفر
سال 87 – 73 نفر
سال 88 – 82 نفر
سال 89 -377 نفر
سال90 – 52 نفر
سال91 – 47 نفر
سال 92 -219 نفر
سال 93 – 91 نفر
سال 94 -388 نفر
سال 95 – 53 نفر

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

4/5 - (5 امتیاز)

ثبت نظر