امار مستمری بگیران ووظیفه بگیران موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس

بنا به درخواست تعدادی از بازنشستگان وبه منظور اگاهی مستمری بگیران ووظیفه بگیران محترم ،بدینوسیله امار بازنشستگان براساس سال بازنشستگی انان جهت اگاهی اعلام میگردد:

سال بازنشستگی               تعداد                                 

۷۲ وپایین تر                    ۵۵۰ نفر                                      

۷۳                                 ۸۷۹

۷۴                                 ۸

۷۵                                  ۴۱۸

۷۶                                   ۹

۷۷                                  ۱۲۷

۷۸                                  ۵

۷۹                                  ۴۲

۸۰                                  ۳۳

۸۱                                   ۴۰

۸۲                                  ۵۸

۸۳                                 ۲۲۱

۸۴                                  ۶۹

۸۵                                   ۶۰

۸۶                                   ۱۵۶

۸۷                                    ۷۲

۸۸                                    ۸۰

۸۹                                   ۳۷۵

۹۰                                    ۵۳

۹۱                                    ۴۷

۹۲                                   ۲۱۹

۹۳                                   ۹۲

۹۴                                  ۳۸۹

۹۵                                   ۹۷

۹۶                                   ۹۲

۹۷                                    ۱۱۵

۹۸                                   ۱۷۱

              

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر