امار مستمری بگیران ووظیفه بگیران موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس

بنا به درخواست تعدادی از بازنشستگان وبه منظور اگاهی مستمری بگیران ووظیفه بگیران محترم ،بدینوسیله امار بازنشستگان براساس سال بازنشستگی انان جهت اگاهی اعلام میگردد:

سال بازنشستگی               تعداد                                 

72 وپایین تر                    550 نفر                                      

73                                 879

74                                 8

75                                  418

76                                   9

77                                  127

78                                  5

79                                  42

80                                  33

81                                   40

82                                  58

83                                 221

84                                  69

85                                   60

86                                   156

87                                    72

88                                    80

89                                   375

90                                    53

91                                    47

92                                   219

93                                   92

94                                  389

95                                   97

96                                   92

97                                    115

98                                   171

              

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

2.3/5 - (7 امتیاز)

ثبت نظر