انجام امور خدمات اداری -بیمه ای بازنشستگان توسط مراکز کانون بازنشستگان
اطلاعيه aks-kanooon.jpg

قابل توجه بازنشستگان ومستمري بگيران صنايع مس ايران:

براساس تصميم موسسه صندوق بازنشستگي به منظور صرفه جوئي در هزينه هاي صندوق
بازنشستگي ودر جهت حفظ منافع بازنشستگان ومستمري بگيران عزيز در رابطه با مسدود
نمودن دفاتر ارتباطي صندوق هماهنگي و موافقت هيات مديره كانون بازنشستگان مقرر
گرديد از تاريخ 89/1/29كما في السابق انجام امور اداري وبيمه اي بازنشستگان از
طريق مراكز كانون انجام گيرد.

لذا بازنشستگان ومستمري بگيران عزيز در صورت ضرورت ونياز به انجام امور اداري
وبيمه اي مي توانند به مراكز كانون در شهر هاي
كرمان،رفسنجان،سيرجان،شهربابك،پاريز،اصفهان وتهران مراجعه وهمكاران شما در مراكز
كانون آماده انجام امور مربوطه خواهند بود.

 

    هيات مديره كانون
بازنشستگان صنايع مس

Rate this post

ثبت نظر