انعقاد قرارداد با ازمایشگاه تشخیص طبی سپهرکرمان

بدینوسیله به اگاهی می رساند مطابق قرارداد شماره۲۰۹۶۵۳۹۰ انجام خدمات ازمایشگاهی تشخیصی وطبی ….به بیمه شدگان شرکت مس صنایع مس ایران وافراد تحت تکفل انان با ازمایشگاه تشخیصی طبی سپهر کرمان منعقد واماده ارائه خدمات می باشند.

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

ثبت نظر