انعقاد قرار داد با بیمارستان پاستور بم

ریاست محترم بیمارستان پاستور بم
موضوع: ابلاغ قرار داد ارائه خدمات تشخیصی-درمانی (سرپای وبستری)توسط بیمارستان به بیمه شدگان شرکت ملی صنایع مس ایران وافراد تحت تکفل انان(اعم از شاغل وبازنشسته) که دارای دفترچه تامین درمان مخصوص ومعتبر بالای دوسال عکسدار شرکت می باشند.
باسلام
احتراماً بدینوسیله یک نسخه اصل قرار داد فی مابین با مخصات ذیل ابلاغ می گردد.
-شماره قرار داد:20975645
-تاریخ ابلاغ:12/9/97
مقتضی است نسبت بانجام تعهدات مربوطه اقدام فرمائید.

اموربهداشت ودرمان مجتمع مس سرچشمه

Rate this post

ثبت نظر