انعقاد قرار داد درمانی-تشخیصی با مرکز جراحی مروارید رفسنجان

به اطلاع بازنشستگان محترم بالاخص ساکنین شهرستان رفسنجان می رساند از تاریخ ۹۶/۴/۱۱ قرارداد ارائه خدمات تشخیصی-درمانی(سرپائی وبستری)با مرکز تخصصی چشم پزشکی ولیزر درمانی  جراحی مروارید رفسنجان منعقد گردیده است.بازنشستگان محترم و افراد تحت تکفل انان می توانند عنداللزوم مطابق ضوابط سایر مراکز درمانی از خدمات مربوطه استفاده نمایند.

کانون بازنشستگان صنایع مس

ثبت نظر