ایجاد تالارچند منظوره در شهرهای کرمان،رفسنجان،شهربابک وتهرانهوشنگ بني اسدي دبير كانون بازنشستگان اعلام نمود در نشست هاي متعدد وبا مكاتبات بعمل آمده وبا توجه به ضرورت ايجاد سالن هاي اجتماعات چند منظوره با اولويت شهرهاي كرمان،رفسنجان ،شهربابك وتهران مديريت صندوق بازنشستگي وعده دادند كه انشاا… بزودي با برنامه ريزي وديدگاههاي كارشناسي اين خواسته بازنشستگان وكاركنان عملياتي خواهد شد.

هيات مديره كانون بازنشستگان مصرانه پيگير عملياتي شدن اجراي طرح تالارهاي چند منظوره در شهرهاي مذكور در جهت تامين رفاه حال بازنشستگان ومستمري بگيران مي باشد.

در اين زمينه با توجه به پشتوانه مالكيت زمين در منطقه هفت باغ كرمان پيشنهاد  ايجاد وساخت تالار چند منظوره بصورت مشاركتي  را به صندوق ارائه نموده است.

Rate this post

ثبت نظر