اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران (نوبت اول)

                    

                                   

هفته نامه نگین بابک یکشنبه 19/10/1400

بدینوسیله از کلیه بازنشستگان عضو کانون ساکن  شهربابک و توابع دعوت بعمل می اید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  العاده (نوبت اول) که روز سه شنبه مورخه 1400/11/5 راس ساعت 10 صبح درمحل شهربابک – کوچه حسن اباد- مسجد سید عبدالرزاق برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور کار جلسه:

*برگزاری انتخابات نمایندگی مجمع

-ضمناً کسانی که واجد شرایط و تمایل به کاندیداتوری نمایندگی مجمع را دارند می توانند از تاریخ نشر اگهی به مدت  پنج روز کاری به کانون مراجعه و یا از طرق فاکس ، عکس درخواست خود را در واتساپ مسئول دفتر ارسال نمایند.

*همراه داشتن کارت شناسائی یا فیش حقوقی و کارت ملی جهت  حضور درجلسه الزامیست.

توضیح اینکه:بدلیل غیر فعال بودن هفته نامه بابک زمین با هماهنگی بعمل امده اگهی در هفته نامه نگین بابک منتشر گردیده است.

                                     هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر