اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون بازنشستگان صنایع مس ایران(نوبت اول)

-روزنامه جمهوری اسلامی 8 مرداد 1398:
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم مجمع عمومی نمایندگان کانون دعوت بعمل می اید تا درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون که در روز پنجشنبه 98/5/24راس ساعت 10:30 صبح در محل سالن کنفرانس موسسه صندوق بازنشستگی کرمان تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.
دستورکارجلسه:
1-استماع گزارش هیات مدیره وبازرس
2-تصویب بیلان عملکرد مالی منتهی به 97/12/29
3-برگزاری انتخاب بازرس
4-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی های کانون
5- سایر موارد وپیشنهادات هیات مدیره که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

هیات مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

Rate this post

ثبت نظر